Love for Sangkoret "ARION"

§ 1

Foreningens formål er at uddanne dens aktive medlemmer i mandskorsang samt at udbrede interessen for korsang.

§ 2

For at opnå dette formål afholder foreningen øvelse mindst én gang ugentlig, men i øvrigt så ofte, det gøres nødvendigt, og foranstalter koncerter og underholdning.


§3

Foreningens medlemmer er dels aktive, dels passive. Alle der ønsker det kan søge optagelse i foreningen.


§ 4

Enhver, der ønsker sig optaget, indføres af sangudvalget og prøves af dirigenten.
Findes vedkommendes stemme at fyldestgøre de fordringer, der i denne henseende kan stilles, indføres hans fulde navn i medlemskartoteket.


§ 5

Ethvert medlem betaler ved indmeldelsen det første halvårs kontingent, og modtager et eksemplar af lovene. Restance medfører at medlemmet slettes af foreningen; dog skal vedkommende af kassereren forinden underrettes herom.

Vedkommende kan atter optages mod at restancen betales.


§ 6

Ved aftjening af værnepligt eller langvarig sygdom kan kontingentet , efter bestyrelsens skøn, eftergives.


§ 7

De syngende medlemmer er forpligtiget til at møde til hver sangøvelse og til den fastsatte tid og må ikke udeblive uden for bestyrelsen at have meldt lovligt forfald.

§ 8

Dirigenten vælges af generalforsamlingen. Ligeledes nedsætter et sangudvalg  der består  af dirigent og formand, som er faste medlemmer, samt  2  generalforsamlingsvalgte medlemmer, der afgår på skift ved forårsgeneralforsamlingen. Sangudvalget vælger de sange, der skal benyttes. Dog kan hver enkelt  sanger foreslå sange, som skal overvejes af sangudvalget.


§ 9

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal; kun den kan give, forandre og ophæve love.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen


§ 10

Ordinær generalforsamling afholdes i april/maj, hvor regnskabet for perioden 1. april til 31. marts, i revideret stand fremlægges for det forløbne år. Afholdelse af generalforsamling skal bekendtgøres senest en måned før, og på den måde, bestyrelsen finder det mest praktisk.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.


§ 11


§ 12

Ingen af foreningens ejendele må udlånes og ingen kvartetter optræde under foreningens navn, uden det er bestemt på et bestyrelsesmøde.

§ 13

Kontingentet  fastsættes på en ordinær  generalforsamling og opkræves halvårligt . Formand, kasserer er kontingentfri.

Den kontante kassebeholdning skal være så lille som mulig.

Resten indsættes i et af byens pengeinstitutter, og kan kun hæves af kasserer eller formand.


§ 14

Viser et medlem usømmelig opførsel i foreningen, kan han  ekskluderes ved en generalforsamling på forslag af  bestyrelsen eller af 5 medlemmer eller af den stemme, han synger.


§ 15

Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtiget til at sørge for, at  korets væsentligste arkivmaterialer opbevares på ”Vendsyssel Historiske Museum”, i henhold til deponeringsaftale, aftalt med museet den 9. marts 1988.


§ 16

Foreningen kan kun ophæves på en generalforsamling, hvor 3/4 af foreningens medlemmer er mødt og mindst 2/3 stemmer derfor, og da skal foreningens ejendele samt pengemidler overleveres til LO til et eventuelt  senere oprettet arbejdersangkor.


--------------------------


Således revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling
den 11. november 2019.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år af gangen, og som afgår skiftevis. Formand og kasserer vælges særskilt. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.  Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær. Ligeledes vælges to revisorer, som afgår skiftevis.

For 1 år vælges suppleanter, en fanebærer, fanevagt og arkivar..

Nyeste kommentarer

20.02 | 21:01

Hej! Har en tik som kommer att väl på om ett par veckor, undrar om ni har ...

17.02 | 12:34

Karsten Du er er på det forkerte Arion. Prøv arion-koret.dk. Du beh...

27.12 | 10:11

Hej. Hvor og hvornår kan man købe biletter til jeres jubilæumskoncer...

26.11 | 19:17

ARION holder julekoncert.. Så er der julekoncert igen på kunstmuseet i hj...